تصاویر آتی TVC در Cardback Scout Trooper (VC273).


به لطف تصویری از Alan A. از گروه کل،یونرهای Wars The Vintage Collection UK در فیسبوک، نگاهی به پشت سرباز پیشاهنگ (VC273) و برخی از چهره های آینده برای موج 7 (موج 15): شکارچی (گروه بددریاسالار پیت، فاز دوم کلون سرباز و استارکی،


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/18/upcoming-tvc-figures-s،wn-on-scout-trooper-vc273-cardback/